Menu

縮鼻翼手術局部精選案例

各類術式拼圖 縮鼻翼

客製化縮鼻翼案例

鼻頭整形 縮鼻翼 臉頰補脂 C221008BA生活01
鼻頭整形 縮鼻翼 臉頰補脂 C221008BA生活02
鼻頭整形 縮鼻翼 臉頰補脂 C221008BA一W02
鼻頭整形 縮鼻翼 臉頰補脂 C221008BA3M07
鼻頭整形 縮鼻翼 臉頰補脂 C221008BA1M03
割雙眼皮 開眼頭眼尾 提眼肌 縮鼻翼 墊鼻頭 BA 073117 正面
割雙眼皮 開眼頭眼尾 提眼肌 縮鼻翼 墊鼻頭 BA 073117 正面低頭
割雙眼皮 開眼頭眼尾 提眼肌 縮鼻翼 墊鼻頭 BA 073117 正面上仰
052812縫雙眼皮-提眼瞼肌-結構式隆鼻-縮鼻翼
052812隆鼻-縮鼻翼低頭
052812縫雙眼皮-提眼瞼肌-結構式隆鼻-縮鼻翼
20086 割雙眼皮、隆鼻、縮鼻翼、敲鼻骨 2
20086 割雙眼皮、隆鼻、縮鼻翼、敲鼻骨 4
20086 割雙眼皮、隆鼻、縮鼻翼、敲鼻骨 3
結構式隆鼻手術-縮鼻翼-敲鼻骨-縮上唇-062718-正面
結構式隆鼻手術 縮鼻翼 敲鼻骨 縮上唇 BA 062718 左90 1
結構式隆鼻手術-縮鼻翼-敲鼻骨-縮上唇-062718-正面低頭
結構式隆鼻手術-縮鼻翼-敲鼻骨-縮上唇-062718-一週45度
結構式隆鼻手術 縮鼻翼 敲鼻骨 縮上唇 062718 正面抬頭 1
璞美隆鼻縮鼻翼敲鼻骨_B012204021-BA正面
結構式隆鼻價格隆鼻推薦隆鼻日記隆鼻後遺症隆鼻權威韓式隆鼻結構式隆鼻隆鼻手術余德毅醫師荊偉政醫師璞美醫美隆鼻療程隆鼻恢復期隆鼻消腫隆鼻多久後恢復自然隆鼻價錢隆鼻失敗隆鼻風險隆鼻疤痕隆鼻後遺症隆鼻ptt推薦隆鼻台北隆鼻dcard推薦
結構式隆鼻價格隆鼻推薦隆鼻日記隆鼻後遺症隆鼻權威韓式隆鼻結構式隆鼻隆鼻手術余德毅醫師荊偉政醫師璞美醫美隆鼻療程隆鼻恢復期隆鼻消腫隆鼻多久後恢復自然隆鼻價錢隆鼻失敗隆鼻風險隆鼻疤痕隆鼻後遺症隆鼻ptt推薦隆鼻台北隆鼻dcard推薦
A012202021-削骨-縮鼻翼-割雙眼皮-隆鼻
璞美荊偉政醫師削骨案例_A012202021
A012202021_顴骨內推+下頷骨削+縮鼻翼+割雙眼皮+隆鼻
方臉、朝天鼻、顴骨高_削骨複合式案例A012202021
荊偉政醫師隆鼻縮鼻翼前後變化_A012202021
G 額頭案例對照 13
G 豐額 鼻溝槽 縮鼻翼 墊眉骨 16
G 豐額 鼻溝槽 縮鼻翼 墊眉骨 15
G 豐額 鼻溝槽 縮鼻翼 墊眉骨 17
G 豐額 鼻溝槽 縮鼻翼 墊眉骨 17
結構式隆鼻價格隆鼻推薦隆鼻日記隆鼻後遺症隆鼻權威韓式隆鼻結構式隆鼻隆鼻手術余德毅醫師荊偉政醫師璞美醫美隆鼻療程隆鼻恢復期隆鼻消腫隆鼻多久後恢復自然隆鼻價錢隆鼻失敗隆鼻風險隆鼻疤痕隆鼻後遺症隆鼻ptt推薦隆鼻台北隆鼻dcard推薦
結構式隆鼻價格隆鼻推薦隆鼻日記隆鼻後遺症隆鼻權威韓式隆鼻結構式隆鼻隆鼻手術余德毅醫師荊偉政醫師璞美醫美隆鼻療程隆鼻恢復期隆鼻消腫隆鼻多久後恢復自然隆鼻價錢隆鼻失敗隆鼻風險隆鼻疤痕隆鼻後遺症隆鼻ptt推薦隆鼻台北隆鼻dcard推薦

線上諮詢

  ▍您的出生日期 Birthday

  ▍是否來過璞美? ·曾經來過·未曾來過

  ▍方便聯繫時間︰

  ▍備註/有需告知醫療團隊的細節資訊,可於下方空格留言

  ▍其他補充聯絡方式(選填)

  ★如欲以Line聯絡,請直接加入璞美官方Line好友聯繫專人>>璞美ID︰@drcbeauty